دکتر عبدالرحیم قنوات

عنوان سازمانی: استاديار دانشگاه فردوسي مشهد و عضو شورای علمی گروه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی:

آدرس نامه الکترونیکی:

دکتر عبدالرحیم قنوات

مقالات چاپی:

۱- فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , شماره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۶
۲- اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غَزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , شماره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۵۶
۳- داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب , تاریخ و فرهنگ , شماره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹-۲۵
۴- مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری , تاریخ و فرهنگ , شماره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۹-۴۲
عبدالرحیم قنوات , خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب , تاریخ و تمدن اسلامی , شماره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳-۲۵
۵- آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجری , تاریخ و فرهنگ , شماره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۸۱-۱۱۲
۶- گزارشی فاخر از تاریخ اسلام , تاریخ و تمدن اسلامی , شماره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۶۹
۷- روضه الشهدا از روایات مجعول تا تاثیرگذاری , تاریخ و فرهنگ , شماره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۰-۹۵
۸- آغاز تاریخ نگاری محلی ایران , تاریخ و فرهنگ , شماره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۹-۳۸
۹- تاریخ و تمدن اسلامی , شماره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳-۳۴
۱۰- آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کتابهای چاپی:

 آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی

راهنمای نگارش در تاریخ

شریعتی و تاریخ اسلام

داستان دانشوران ج۱ – داستان دانشوران ج۲ – داستان دانشوران ج۳ – داستان دانشوران ج۴

فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتی

تاریخ اسلام از آغاز تا سال ۱۱ هجری

تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی

 امام علی و خلفا

  تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی

  جنبش پایداری اسلامی در اندلس پس از سقوط غرناطه

آخرین اخبار