اعضای هیئت علمی

 

 

گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید

 

۱- دکتر سیدمجید ظهیری

رئیس پژوهشکده

مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۲- دکتر محمدمسعود سعیدی نامقی

عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۳- دکتر سیدعباس صالحی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه

گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی

۴- دکتر سید مصطفی احمدزاده

مدیر گروه و عضو هیأت علمی

دانشیار

 مشاهده رزومه
۵- محمد بهرامی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۶- دکتر سیدعلی نقی ایازی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۷- دکتر سیدمحسن میرسندسی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه

 

گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی

 

۸- دکتر محمد باغستانی کوزه گر مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۹- دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی

دانشیار

 

مشاهده رزومه

 

گروه پژوهشی فقه کاربردی

 

۱۰- دکتر سید مصطفی احمدزاده
سرپرست گروه و عضو هیأت علمی

دانشیار

 مشاهده رزومه