تقدیر نامه- برگزاری کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی کتاب میراث علمی امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) در رویارویی با حکومت اموی در نمایشگاه

ارسال شده در تاریخ   ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


اهدا کننده: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تقدیر شده از: دکتر محمد باغستانی

با عنوان اثر: کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی کتاب میراث علمی امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) در رویارویی با حکومت اموی 

فراخوان: 1398

سطح: داخلی


تقدیر نامه- برگزاری کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی کتاب میراث علمی امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) در رویارویی با حکومت اموی در نمایشگاه