رتبه اول هیأت علمی- دکتر سیدعلیرضا واسعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تقدیر شده از: دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه:  رتبه اول هیأت علمی

زمان: 1395

سطح: داخلی


رتبه اول هیأت علمی- دکتر سیدعلیرضا واسعی