معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

شناسنامه علمی

سابقه آموزشی:

 1. مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد رشته اقتصاد.
 2. مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، رشته اقتصاد.
 3. مقطع دکتری دانشگاه امام صادق(ع)، با گرایش اصلی اقتصاد پولی و گرایش دوم اقتصاد بین الملل.
  ۲۳ سال سابقه تحصیل در حوزه های علمیه مشهد و قم و استفاده ازمحضر اساتید درس خارج فقه حوزه های مزبور به مدت ۶ سال.

ب) فعالیتهای علمی- پژوهشی:

کتاب:

 1. همکاری در طرح تکمیل و ویراستاری مجدد اقتصادنا، که طرح مزبور به ضمیمه فرهنگ لغت و توضیح اصطلاحات اقتصادی و غیر اقتصادی در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است.
 2. کتاب « درسنامه زیرساخت های اقتصاد اسلامی »چاپ شده در سال ۱۳۹۴
 3. کتاب « الزامات فراموش شده توسعه پایدار » چاپ شده در زمستان ۱۳۹۶
 4. کتاب  «راه های سپرده گذاری شرعی در بانکها » چاپ شده در سال ۱۳۹۳ ، همکار اصلی
 5. تولید محتوا برای درس موضوعات انتخابی اقتصاد اسلامی به سفارش دانشگاه پیام نور.
 6. آموزه های اسلامی تولید و توزیع، ۱۳۹۸.
 7. ارتباط متقابل تربیت و اقتصاد بر اساس آموزه های اسلامی در دوفاز (در حال تدوین)
 8. رساله دکتری با عنوان « بررسی فقهی – اقتصادی مشتقات با تأکید بر قراردادهای آتی ها و اختیارات»
 9.  پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « مالکیت ابزار تولید و سهم آن از محصول در دیدگاه اسلامی»

مقالات

 1. – The Social Philosophy of Avicenna, published چاپ شده در مجله in Journal of the Islamic
  Studies and Humanities Volume ١٠, Winter ٢٠١٣.
 2. Morteza Motahhari’s Social Thought and Influence on His Economic Views, Accepted and Presented on the ٢nd International Conference on Social Thought in the
  Middle East and North Africa.
 1. قرارداد آتی ها، تعریف، کارکرد و چالش های فقهی» چاپ شده در شماره سوم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی.
 2. چاپ مقاله در مجموعه مقالات و ارائه آن در اولین همایش اسلام و توسعه تحت عنوان «حاکمیت اسلامی و طراحی ابزارهای جدید مالی»
 3. چاپ مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد … سوئد تحت عنوان «محبت حلقه گمشده توسعه پایدار»
 4. اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران، چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، تابستان ۹۲ . (مقاله مشترک)
 5. اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران، چاپ شده در زمستان ۹۴ (مقاله مشترک)
 6. مداخله های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران، چاپ شده در پاییز ۹۶ . (مقاله مشترک)
 7. مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران چاپ شده در پاییز ۹۶ (مقاله مشترک)
 8. اثر بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض الحسنه رایج در سیستم مالی ایران – چاپ شده در زمستان ۹۴ (مقاله مشترک)
 9. چاپ مقاله در مجموعه مقالات در اولین همایش اسلام و توسعه تحت عنوان «زهد و توسعه اقتصادی تعامل یا تقابل؟» (مقاله مشترک)
 10.  چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش چالش های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی تحت عنوان « مبادله دارایی با هدف کسب سود از دیدگاه اقتصاد اسلامی »
 11. ارائه مقاله در نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، تحت عنوان: برنامه های درسی رشته اقتصاد اسلامی
 12. ارایه مقاله در همایش بیی المللی هند شناسی تحت عنوان: وضعیت اقتصادی هند و زمینه های پیشرفت چاپ شده در مجموعه مقالات.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

رساله دکتری (مشاور)

 1. مطالعه زیرساختارهای تعیین کننده اثر بخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران- دانشگاه فردوسی مشهد- ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ – محمد علی ابوترابی
 2. مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی برانباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران- دانشگاه فردوسی مشهد- ۱۳۹۶/۰۵/۰۵- فرزانه احمدیان

پایان نامه مقطع ارشد (راهنما)

 1. راه های شرعی سپرده گذاری در بانک ها -جامعه المصطفی- ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ – محمد حسین احمدی
 2. ربا و شبهات جدید- جامعه المصطفی- ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ -سیدرضا غفاری
 3. نقش دولت در مکتب اقتصادی اسلام-  پیام نور- ۱۳۹۲/۱۲/۱۷- روح الله جوان
 4. تبیین و بررسی نقش اخلاق، بر حفظ محیط زیست به منزله یکی از عوامل توسعه پایدار از منظر اسلام- پیام نور- ۱۳۹۴- فهیمه میرزایی
 5. بررسی تاثیر پرتفوی تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی بر سودآوری بانک ها- پیام نور- ۱۳۹۴/۱۲/۱۲- معصومه آزاد
 6. عوامل اثربخش اعطای تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی در بهبود فضای کسب وکار- ۱۳۹۵/۱۱/۱۳- محمدعلی رمضان زاده
 7. فرهنگ اقتصادی از حقیقت تا ضرورت- پیام نور- ۱۳۹۶/۱۰/۳۰- جواد امیری
 8. توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: لزوم ایجاد یک نهاد مالی تخصصی- دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- حسانه حسینیان

پایان نامه مقطع ارشد (مشاور)

 1.  بررسی روند شاخص های توسعه مالی و رابطه علی آن با رشد اقتصادی در ایران- فردوسی مشهد- ۱۳۸۸/۰۶/۳۰ – محمدعلی ابوترابی
 2. بررسی فقهی معاملات آتی فردوسی مشهد- ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ – محمد بای
 3. بررسی عقلانیت در اقتصاد اسلامی وتاثیر آن بر امنیت اقتصادی فردوسی مشهد- ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ – زینب شوریده بخت
 4. آسیب شناسی اقتصاد وبازتاب آن در تربیت از دیدگاه امام علی-علیه السلام- با تأکید بر نهج البلاغه – فردوسی مشهد- ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -راضیه خزاعی
 5. تعیین مرز بهینه مداخلات دولت در بازار هنرهای نمایشی: بررسی رابطه مداخله دولت و کارآیی بازار در تئاترهای تهران- دانشگاه بین-المللی امام رضا (ع)- زهرا خوشبوئی
 6. نقش عرف در حقوق اسلام و ایران- سبزوار- ۱۳۹۲/۱۱/۲۷- سید احمد موسوی
 7. نقش بیمه های اجتماعی در افزایش ظرفیت پاسخگویی نظام جمهوری اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ -وجیهه دانشور
 8. راه های گریز از ربا در معاملات از منظر مذاهب خمسه – جامعه المصطفی- ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ – حامد سروری
 9. بررسی سود بانکی در فقه امامیه و حنفیه – جامعه المصطفی- ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ – محمد رفیق جواهری
 10. رابطه رفاه اقتصادی و معنویت دینی از منظر قرآن و حدیث- جامعه المصطفی- ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ – سیدعلی حسینی
 11. بررسی عوامل موثر بر نرخ وصول مطالبات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی- پیام نور- زهرا شاطریان
 12. بررسی عوامل مؤثر بر پرتفولیوی سپرده های قرض الحسنه، کوتاه و بلندمدت بانکی با استفاده از مدل داده های ترکیبی (مطالعه موردی شعب بانک صادرات مشهد۱۳۹۴/۰۷/۱۱  مجتبی نعمتی /پیام نور
 13. بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)-  ۱۳۹۴-۰۹/۱۸ – مریم عباسی
 14. بررسی تأثیر افزایش هزینه های زندگی بر سن ازدواج در مشهد ( ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ )- ۱۳۹۶/۱۰/۲۰-  فرحناز جهان بخش
 15. بررسی روشهای مناسب تأمین مالی بدون ربا، برای اقتصادایران – پیام نور – محمد علی معدنی
 16. سرمایه انسانی، پس انداز و اصطکاک های بازار کار هنرمندان: یک تحلیل نظری از نقش توسعه مالی – دانشگاه بین- المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- زهرا غفوری
 17. امکان سنجی اعمال یک استراتژی توسعه اقتصادی منسجم برای بخش فرهنگ-  دانشگاه بین- المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- منصوره آسیایی پور
 18. سرمایه مصرف فرهنگ در یک مدل رشد – درون زا – دانشگاه بین- المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- الهه سیدشماری
 19. مطالعه ی جایگاه وقف در جامعه ی اسلامی و نقش آن در توسعه نظام آموزش های رسمی(مورد مطالعاتی شهر مشهد)- موسسه آموزش عالی عطار – شهریور ۹۷ – محسن جوانمرد
 20. بررسی نقش ساختار بانکی در اجرای عقود مشارکت در سود و زیان (PLS) دربانکداری بدون ربا( مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران مشهد )- موسسه آموزش عالی عطار- ۱۳۹۷/۹/۲۵ -مهدی ظریفی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد(داوری)

 1. بررسی بازده اقتصادی محدوده دخالت مستقیم قطاع در بافت پیرامون حرم مطهر(ع) – دانشگاه فردوسی – ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ -لیلا لکزیان
 2. نقد مبانی توسعه فرهنگی در مورد زنان در ایران- مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان – ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ – زهرا طهرانیان
 3. بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده در شهرسبزوار- پیام نور- ۱۳۹۲/۰۹/۲۷  زکیه مهر پارسا

برگزاری کارگاه و سخنرانی علمی

 1. برگزاری کارگاه « روحانیت و سواد مصرف »
 2. سخنرانی علمی با موضوع « بررسی قرارداد اختیار معامله » در دانشگاه مفید
 3. سخنرانی علمی در با موضوع « بررسی قرارداد آتی » در جلسه هم اندیشی حوزه و دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد ۳ جلسه.
 4. سخنرانی در نشست علمی« روابط گرم انسانی و توسعه پایدار از منظر قرآن و سنّت »

همکاری در همایش ها و نشست های علمی

 1. شرکت در نشست های تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی ( ۶ دوره)
 2. شرکت در جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه
 3. عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش« اقتصاد اسلامی و توسعه»
 4.  عضو کمیته داوری اولین و دومین همایش« اقتصاد اسلامی و توسعه »
 5.  مشاور و عضو کمیته داوری همایش« اسلام و نیازهای دنیای معاصر»
 6.  عضو انجمن« اقتصاد اسلامی ایران »
 7.  عضو کمیته راهبردی طرح جامع گردشگری استان خراسان
 8. شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق
 9. شرکت در کارگاه آموزشی روش شناسی (سه مورد)
 10. شرکت در کارگاه آموزشی هویت علم دینی
 11. شرکت در کارگاه آموزشی پدیدار شناسی
 12. شرکت در کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان

نظارت، داوری و ارزیابی

 1. ناظر طرح زمینه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و سنت
 2. داوری کتاب عقد بیمه در فقه اسلامی
 3. داوری کتاب سیمای اقتصادی جهان اسلام
 4. داوری کتاب سیره اقتصادی پیامبر (ص)
 5. ارزیابی طرح بررسی جریان های فکری در
 6. داوری ۵ مقاله برای مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول
 7. داوری ۴ مقاله برای مجله اقتصاد پولی، مالی
 8. داوری ۴ مقاله برای دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
 9. داوری مقاله برای مجله نقد و نظر
 10. داوری مقاله برای مجله دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای
 11. داوری مقاله برای مجله حقوق اقتصادی
 12. داوری ۳ مقاله برای فصلنامه فرهنگ رضوی

فعالیت های آموزشی:
۱۶ سال سابقه تدریس در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه امام رضا (ع)، موسسه
عالی آموزش بانکداری ایران ، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی آموزش بانکداری.

 مقطع کارشناسی ارشد

 1. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد-  موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹- ۴ ترم
 2. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد – تجارت بین الملل-  ۱۳۸۸ نیمسال ۱
 3. دانشگاه پیام نور- موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰ – ادامه دارد
 4. دانشگاه پیام نور مبانی فقهی اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰- ۱۳۹۶
 5. دانشگاه پیام نور اقتصاد خرد ۱۳۹۵ – ادامه دارد
 6. دانشگاه پیام نور اقتصاد صنعتی ۱۳۹۵ – ادامه دارد
 7. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران -بانکداری اسلامی و مبانی فقهی و حقوقی آن- – ۲ ترم نیمسال دوم ۸۸ ۸۸- ۸۷ و۸۹
 8. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانکداری نوین ۲ ترم سال تحصیلی ۸۸-۸۹
 9. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بازارها و ابزارهای مالی ۲ ترم ۸۹-۸۸ و ۸۸-۹۰
 10. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نظام بانکداری اسلامی ۲ ترم
 11. موسسه آموزش عالی عطار عقاید اقتصادی دانشمندان مسلمان – نیمسال دوم ۱۳۹۴ -۱۳۹۵ – نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 12. موسسه آموزش عالی عطار نقد اقتصاد سنتی نیمسال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 13. موسسه آموزش عالی عطار اقتصاد اسلامی ۲ نیمسال اول ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 14. آموزش دفتر تبلیغات اسلامی نظام اقتصاد اسلامی ۴ ترم

مقطع کارشناسی

 1. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ – ۱۱ ترم ۱۴ کددرسی
 2. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد – آشنایی با اقتصاد اسلامی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ – ۱۱ ترم، ۱۴ کد درسی
 3. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ۵ ترم پول و ارز و بانکداری ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
 4. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ۵ ترم ، تجارت بین الملل از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
 5. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد- ۳ ترم ، پول و بانکداری از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
 6. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد – تاریخ عقاید اقتصادی از ۱۳۸۶ نیمسال ۲
 7. دانشگاه امام رضا (ع) پول و ارز و بانکداری ۱۳۸۵ -ادامه دارد
 8. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مبانی علم اقتصاد ۵ سال تحصیلی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
 9. دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور چند درس: پول و ارز و بانکداری، توسعه، بودجه و … ۴ ترم
 10. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانکداری اسلامی نیمسال اول ۸۸-۸۷
 11. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران مدیریت مالی بین الملل ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰- ۵ ترم
 12. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اصول بانکداری نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۰
 13. دانشگاه علوم اسلامی رضوی اقتصاد اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۶ – ۹۷
 14. دانشگاه علوم اسلامی رضوی اندیشه اقتصادی متفکرین مسلمان – نیمسال دوم ۹۶-۹۷

سایر

 1. فرهنگسرای بهشت مدیریت اقتصادی خانواده نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۰
 2. فرهنگسرای انتظار مدیریت اقتصادی خانواده نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱
 3. فرهنگسرای بهرمان مدیریت اقتصادی خانواده نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

فعالیتهای اجرایی:

 1. مدیر گروه آموزشی و پژوهشی اقتصاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.  ۱۳۷۹ -۱۳۸۴
 2. مدیر گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.  ۱۳۸۴ – ۱۳۹۱
 3. کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان در سال ۱۳۸۰
 4. عضو کمیته راهبردی گردشگری استان خراسان در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 5. یک سال همکاری با شورای اول شهر مشهد به عنوان کارشناس تفریغ بودجه.

سایر

 1. بررسی و تحلیل بودجه چند سازمان عمومی وابسته به شهرداری مشهد در شورای شهر اول مشهد.
 2. همکاری در تدوین جزوات تاریخ عقاید اقتصادی برای دوره آموزشی گروه اقتصاد دفتر تبلیغات اسلامی.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!