طرح های پژوهشی گروه فقه کاربردی

الف-  پروژه های در حال انجام:

۱- کارایی فقه از منظر اندیشمندان- علی رحمانی

۲- مکان خاطره ها از منظر فقه (حکم‌شناسی حفظ و تخریب) حجت الاسلام علی الهی در مرحله تصویب طرح

۳-  شبکه مسائل اقتصاد شهری (پروژه موظفی)–سید محمد حسینی – در مرحله تدوین

 

ب- پروژه های پایان یافته/در مرحله پیگیری برای نشر

۱- نقد مبانی فقهی سلفیه (مجموعه مقالات)-  جمعی از نویسندگان؛

۲- گفتگو و کتابشناسی توصیفی فقه شهر – علی الهی خراسانی؛

۳- فقه مقارن؛ مبناشناسی، گونه ­شناسی و تطورات تاریخی(پروژه موظفی)–علی شفیعی؛

۴- زمینه‌ها و چالش‌های همزیستی با سایر مذاهب در فقه امامیه – سیدمهدی مرویان حسینی؛

۵- بررسی ارتباط متقابل تربیت و اقتصاد بر اساس آموزه‌های اسلامی(پروژه موظفی)–سیدمحمد حسینی؛

۶- تصویر انسان در فقه؛ مورد پژوهی جنسیت در فقه معاصر(پروژه موظفی)-  علی شفیعی؛

۷- الگوهای فرهنگی سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام- بهنام طالبی طادی؛

۸- فلسفه علم اصول(مجموعه کارگاه های آموزشی پژوهشی)- حسین الهی خراسانی؛

۹- قواعد اختصاصی فقه شهر – مصطفی درّی؛

۱۰- شرایط اجتهاد نهادی- سیدرضا شیرازی؛