مستندات قرآنی دیدگاه های مقام معظم رهبری درباره نسبت علم و تکنولوژی با تمدن اسلامی


تمدن سازی اسلامی از جمله مباحثی است که به دلیل فرآیندهای جهانی شدن و حس برتری جویی فرهنگ ها و ملل بر دیگران، به اصلی ترین مسئله در مطالعات اجتماعی سیاسی در جهان اسلام مبدل شده است. تمدن اسلامی بر اساس هویت اسلامی شکل می گیرد و این هویت در قالب تمدن اسلامی به جهانیان و بشریت معرفی و عرضه می گردد. در جهان امروز بر اساس مولفه های تعریف شده، تمدن جوامعی که در علوم و به خصوص در پیشرفت های تکنولوژی پیشگام باشند، متمدن تر تلقی می گردد. جایگاه علم و تکنولوژی در اسلام به همراه جهان بینی توحیدی و با محوریت سعادت دنیوی و اخروی بشر به تمدن اسلامی چهره ای منحصر به فرد بخشیده است که در اهداف، بسترها، پیشرفت های علمی و… قابل تامل است. این نوشتار، مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری به مناسبات تمدن اسلامی و علم با تاکید بر تکنولوژی در قرآن پرداخته است.

دریافت متن مقاله

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!