کتاب سال حوزه- کتاب اصول و مبانی تفسیر عمومی- دکتر محمد خامه گر

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: حوزۀ علمیۀ خراسان

تقدیر شده از: دکتر محمد خامه گر

عنوان رتبه: کتاب سال حوزه

با عنوان اثر:اصول و مبانی تفسیر موضوعی

فراخوان: 1396

سطح: استانی


کتاب سال حوزه- کتاب اصول و مبانی تفسیر عمومی- دکتر محمد خامه گر