رتبه سوم – نشریه پژوهش های قرآنی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تقدیر شده از: دکتر احمد ترابی

عنوان رتبه:رتبه سوم

با عنوان اثر: نشریه پژوهش های قرآنی

فراخوان: 1396

سطح: داخلی


رتبه سوم – نشریه پژوهش های قرآنی