رتبه 2 – کتاب اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن – دکتر محمد خامه گر

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ اسفند ۱۳۹۷


اهدا کننده: حوزه علمیه خراسان

تقدیر شده از: دکتر محمد خامه گر

عنوان رتبه: رتبه 2

با عنوان اثر: کتاب اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن 

فراخوان: ۱۳۹۶- ۱۳۹۷

سطح: داخلی


رتبه 2 – کتاب اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن – دکتر محمد خامه گر