رتبه 3- مقاله نگاهی به چگونگی نزول سوره های قرآن کریم- دکتر محمد خامه گر

02 مارس 2019


اهدا کننده: حوزه علمیه خراسان

تقدیر شده از: دکتر محمد خامه گر

عنوان رتبه: رتبه ۳

با عنوان اثر: مقاله نگاهی به چگونگی نزول سوره های قرآن کریم

فراخوان: ۱۳۹۶- ۱۳۹۷

سطح: داخلی


رتبه 3- مقاله نگاهی به چگونگی نزول سوره های قرآن کریم- دکتر محمد خامه گر