شایسته تقدیر- کتاب طبقه بندی گزاره های جامعه شناختی- دکتر سیدعلی نقی ایازی

20 اکتبر 2018


اهدا کننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

تقدیر شده از: دکترسیدعلینقی ایازی

عنوان رتبه: شایسته تقدیر

با عنوان اثر: کتاب طبقه بندی گزاره های جامعه شناختی

فراخوان: 1394

سطح: استانی