در کتاب الشیخ محمد حسن الحرّ العاملی(المشغری) الفقیه و المحدث منتشر گردید:

مقاله الحر العاملی و المنهجیه الاخباریه الاعتدالیه نوشته حسن حکیم باشی

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ دی ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله الحر العاملی و المنهجیه الاخباریه الاعتدالیه نوشته حسن حکیم باشی در کتاب الشیخ محمد حسن الحرّ العاملی(المشغری) الفقیه و المحدث منتشر گردید.