مقاله برگزیده – درآمدی بر تفسیر ساختاری- دکتر محمد خامه گر

20 اکتبر 2018


اهدا کننده: نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی

تقدیر شده از: دکتر محمد خامه گر

عنوان رتبه: مقاله برگزیده 

با عنوان اثر: درآمدی بر تفسیر ساختاری

فراخوان: 1382

سطح: استانی