همایش بین‌المللی، تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ دی ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان مقاله همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران منتشر شد. در این فراخوان مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ دی ماه ۹۷ و مهلت ارسال مقاله کامل: ۱۵ بهمن ۹۷ اعلام شده است.

همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فر هنگی در ایران، ۱۴ اسفند ۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.