گروه پژوهشی شایسته تقدیر- گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی

ارسال شده در تاریخ   ۰۵ دی ۱۳۹۷


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تقدیر شده از: گروه هنر و تمدن اسلامی 

عنوان رتبه: شایسته تقدیر

فراخوان: 1397

سطح: داخلی


گروه پژوهشی شایسته تقدیر- گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی