میراث علمی امام حسن و امام حسین(۴٠-۶٠ق): بررسی و تحلیل زمینه ها، شرایط، اقدامات و …

نویسنده: دکتر محمد باغستانی

ناشر:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ نشر: 1396


درباره کتاب:


سیره نگاری اهل بیت: دیرینه ای پرپیشینه در میان اندیشمندان جامعه شیعی دارد. در سیره نگاری امام حسن وامام حسین که با رویکردهای گوناگون مورد توجه نویسندگان شیعه قرارگرفته دو موضوع صلح امام حسن و قیام امام حسین حجم پرشماری از این نگاشته ها را به خود اختصاص داده است.

سه ویژگی موضوع این کتاب را از دیگر نگاشته ها ممتاز می کند. نخست تبیین شرایط شکلگیری سیره تاریخی دو امام.

دوم مقایسه میراث علمی بر جای مانده از دو امام با یکدیگر که در قالب جدول های آماری ارائه شده و زمینه تحلیل های فراوانی را فراهم ساخته است.

سوم گشایش دریچه ای نو بر فضای فکری فرهنگی و اجتماعی دهه های ۴۰-۶۰ قمری از طریق روایت های منقول از دو امام است که راه بررسی های محققانه تری را به روی پژوهشگران نهاده است.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

دریافت کتاب از فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

کلیپ معرفی کتاب در آپارات

آخرین اخبار