رتبه اول هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- دکتر سیدعلیرضا واسعی

26 دسامبر 2018


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تقدیر شده از: دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه:  رتبه اول هیأت علمی

زمان: 1397

سطح: داخلی


رتبه اول هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- دکتر سیدعلیرضا واسعی