شاخص هایی جذاب از اسکوپوس؛ FWCI (Field-Weighted Citation Impact)، Citation Benchmarking

ارسال شده در تاریخ   ۰۱ دی ۱۳۹۷

(FWCI (Field-Weighted Citation Impact

شاخص‌های مختلف ارزیابی مجلات و پژوهشگران با توجه به وابسته بودن به سال تولید و انتشار، نوع مقاله و حوزۀ موضوعی، برای مقایسۀ پژوهشگران چند حوزۀ موضوعی مناسب نیستند. شاخص FWCI، شاخصی نرمال شده و فارغ از سن علمی، حوزۀ موضوعی و نوع مقاله است، که به صورت نرمال شده برای هر فرد، مقاله یا سازمان گزارش می‌شود.

استناد وابسته به سن، رشته و نوع مقاله است ولی مزیت  FWCI مستقل بودن از سن، حوزۀ موضوعی و نوع مقاله است. زمانی‌که قصد مقایسۀ کارایی پژوهشگران حوزه‌های موضوعی مختلف را داشته باشید، شاخص FWCI شاخص مناسبی خواهد بود. کدام یک از دو پژوهشگر A و B، کارایی بالاتری دارند؟

با نرمال‌سازی، امکان مقایسۀ پژوهشگران، تولیدات علمی و مراکز، فارغ از سن علمی، حوزۀ موضوعی و نوع مقاله وجود خواهد داشت.

شاخص FWCI در مورد یک مقاله، به زبان ساده به این معنی است:

شاخص FWCI در مورد یک مقاله، به زبان ساده به این معنی است:

FWCI>1

FWCI=1

FWCI>۱

استنادهای دریافتی مقاله بیشتر از متوسط استنادهای دریافتی توسط مقالات هم سن، هم موضوع و هم نوع خود است.

قوی‌ترعمل کرده

استنادهای دریافتی مقاله با متوسط استنادهای دریافتی توسط مقالات هم سن، هم موضوع و هم نوع خود برابر است.

استنادهای دریافتی مقاله کمتر از متوسط استنادهای دریافتی توسط مقالات هم سن، هم موضوع و هم نوع خود است.

ضعیفتر عمل کرده

Citation Benchmarking

شاخص Citation Benchmarking، شاخصی است که به اندازه‌گیری فعالیت‌های علمی (تولیدات علمی) وابسته به حوزۀ پژوهشی خاص براساس تعداد استناد دریافتی آن حوزه در مقایسه با تولیدات علمی هم سن و هم‌نوع خود در همان حوزۀ موضوعی می‌پردازد. به زبانی ساده Citation Benchmarking نسبت استنادهای دریافتی یک حوزۀ موضوعی به تعداد استناد دریافتی تولیدات علمی هم سن و هم‌نوع خود در همان حوزۀ موضوعی است و با درصد بیان می‌شود. برخلاف FWCI که امکان مقایسۀ تولیدات و پژوهشگران مختلف را در حوزه‌های موضوعی مختلف ممکن می‌سازد؛ این شاخص تنها در مورد مقایسۀ تولیدات یک حوزۀ موضوعیکاربرد دارد.

در تصویر زیر مقدار این شاخص برای یک مقالۀ حوزۀ پژوهشی (در مقایسه با سایر تولیدات این حوزه) مشخص شده است.