به همت گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی؛

شمارۀ پنجم دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین، ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۷ انتشار یافت.

ارسال شده در تاریخ   ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، شمارۀ پنجم دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین وابسته به پژوهشکدۀ اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ویژۀ بهار و تابستان ۱۳۹۷ منتشر شد.

در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است:

– مقایسۀ فرونسیس در اندیشۀ هایدگر و ملاصدرا

مریم صمدیه- مجید ملایوسفی- محمدصادق زاهدی- محمدحسن حیدری

– تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست مطالعه موردی زمین

علی مسروری- علیرضا نجف‌زاده- علیرضا آزاد

– تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی

مهدی عباس‌زاده

– تأمّلاتی در زوج مفاهیم «اصیل» و «اعتباری» در راستای مباحث وجود و ماهیت

محمود هدایت‌افزا

– نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

وحیده فخار نوغانی- سیدمرتضی حسینی شاهرودی

– بازخوانی اخلاقیِ مسئلۀ گوشت‌خواری در عرفان اسلامی

محسن شعبانی- سروش دباغ