گزارش:

فعالیت های پژوهشکده اسلام تمدنی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵- (انتشارات)

ارسال شده در تاریخ   ۲۱ تیر ۱۳۹۷

به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی، فعالیت های پژوهشکده  طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ در بخش انتشارات به شرح ذیل می باشد.

 

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

نویسنده

نوع فعالیت

اطلاعات کتابشناختی

ناشر

سال‌ نشر

تعداد صفحه

 1.  

رسائل المیرزای القمی (ره) الجزء الأول

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۵۹۲

 1.  

رسائل المیرزای القمی (ره) الجزء الأول

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۵۳۳

 1.  

تمهید القواعد (الشهید الثانی)

فقه کاربردی

جمعی ازنویسندگان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۶۶۰

 1.  

کشف الغطاءعن مبهمات الشریعه الغراء
 (شیخ جعفرکاشف الغطاء)  الجزء الأول

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۴۱۲

 1.  

کشف الغطاءعن مبهمات الشریعه الغراء
 (شیخ جعفرکاشف الغطاء)  الجزء الثانی

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۴۶۸

 1.  

کشف الغطاءعن مبهمات الشریعه الغراء
 (شیخ جعفرکاشف الغطاء)  الجزء الثالث

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۵۵۶

 1.  

کشف الغطاءعن مبهمات الشریعه الغراء
 (شیخ جعفرکاشف الغطاء)  الجزء الرابع

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۶۸۴

 1.  

غنائم الایام (میرزا ابوالقاسم قمی) الجزء الأول

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۵۸۴

 1.  

غنائم الایام (میرزا ابوالقاسم قمی) الجزء الثانی

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۶۳۲

 1.  

غنائم الایام (میرزا ابوالقاسم قمی) الجزء الثالث

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۵۷۸

 1.  

غنائم الایام (میرزا ابوالقاسم قمی) الجزء الرابع

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۴۰۰

 1.  

غنائم الایام (میرزا ابوالقاسم قمی) الجزء الخامس

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۴۷۲

 1.  

غنائم الایام (میرزا ابوالقاسم قمی) الجزء السادس

فقه کاربردی

عباس تبریزیان

طرح پژوهشی احیای متون

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۴۱۲

 1.  

نگرشی تاریخی بر جایگاه مصلحت در فقه امامیه

فقه کاربردی

علی تولایی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۱

۲۴۴

 1.  

امر به معروف در ترازوی تاریخ

گامی نوین در فقه سیاسی اسلام

فقه کاربردی

عبدالحسین رضایی‌راد

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۲۴۴

 1.  

ازدواج موقت؛ چالشها و راهکارها

فقه کاربردی

سیدحسن شریفی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۱۵۲

 1.  

فقه و مصالح عرفی

فقه کاربردی

حسین صابری

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۳۳۲

 1.  

رابطه فقه و کلام

فقه کاربردی

محمد تقی باقرزاده مشکیباف

طرح پژوهشی

تبدیل به مقاله

مجله کاوشی نو در فقه

۱۳۸۵

۷۶

 1.  

تمایز فقهی زن و مرد

فقه کاربردی

محسن‌جهانگیری

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۴۲۰

 1.  

بررسی مسائل مستحدثه پزشکی ۱ (تلقیح، فسخ نکاح، کالبدشکافی، سقط جنین، پیونداعضا)

فقه کاربردی

جمعی از نویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۴۱۶

 1.  

بررسی مسائل مستحدثه پزشکی ۲ (شبیه سازی، نشانه‌های مرگ و زندگی، یائسگی و…)

فقه کاربردی

جمعی از نویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۲۴۸

 1.  

حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (سنگسار)

فقه کاربردی

محمد بهرامی

طرح پژوهشی

تبدیل به مقاله

فصلنامه‌پژوهش  ‌-های قرآنی

ش۵۳

۱۳۸۷

۱۷

 1.  

حقوق کیفری قرآن درترازوی منتقدان (قصاص)

فقه کاربردی

محمد بهرامی

طرح پژوهشی

تبدیل به مقاله

فصلنامه‌پژوهش  ‌-های قرآنی

ش۵۱-۵۲

۱۳۸۶

۱۵

 1.  

نظریه ضرورت در فقه اسلامی

فقه کاربردی

حسین صابری

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۴۵۶

۱۳۸۸

 1.  

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه فی الفقه الإمامیه الجزء الأول

فقه کاربردی

محمدحسن ربانی بیرجندی و همکاران

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۸

۶۱۴

 1.  

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه فی الفقه الإمامیه الجزء الثانی

فقه کاربردی

محمدحسن ربانی بیرجندی و همکاران

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۹

۶۰۴

 1.  

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه فی الفقه الإمامیه الجزء الثالث

فقه کاربردی

محمدحسن ربانی بیرجندی و همکاران

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۹

۵۳۶

 1.  

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه فی الفقه الإمامیه الجزء الرابع

فقه کاربردی

محمدحسن ربانی بیرجندی و همکاران

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۹

۴۷۲

 1.  

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه فی الفقه الإمامیه الجزء الخامس

فقه کاربردی

محمدحسن ربانی بیرجندی و همکاران

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

 1389

۴۷۲

 1.  

المدخل إلی

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه فی الفقه الإمامیه

فقه کاربردی

محسن جهانگیری و همکاران

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۲

۵۳۶

 1.  

نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی

فقه کاربردی

علی الهی خراسانی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۵

۲۳۶

 1.  

راههای شرعی سپرده گذاری در بانکها

فقه کاربردی

محمد حسین احمدی

همکاری

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۲

۳۳۶

 1.  

الزامات فراموش شده توسعه پایدار

فقه کاربردی

سید محمد حسینی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۲۸۴

 1.  

اقتصاد دانش بنیان، کلیدرشد بهره‌وری، درپرتوی جهاد اقتصادی

فقه کاربردی

سیدمحمد حسینی

مقاله کنفرانس

همایش‌بین‌المللی

مدیریت،حسابداری واقتصاددانش‌بنیان

۱۳۹۷

در حال انتشار

 1.  

مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه

فقه کاربردی

جمعی از نویسندگان

مقالات همایش مشترک با صلیب سرخ

بنیادپژوهشهای آستانقدس‌رضوی

۱۳۹۲

۳۷۸

 1.  

درسنامه زیرساخت‌های اقتصاد اسلامی

فقه کاربردی

سیدمحمدحسینی

موظفی

بوستان کتاب

۱۳۹۴

۲۷۶

 1.  

حقیقت حکم شرعی در اصول فقه

فقه کاربردی

بلال شاکری

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۸۶

۲۶۴

 1.  

اقتصادنا (الشهید محمد باقرالصدر)

فقه کاربردی

جمعی از نویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۹۲۸

 1.  

فقر وتوسعه در منابع دینی

فقه کاربردی

سید هادی حسینی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۱

۶۷۱

 1.  

موضوع شناسی ربا وجایگاه آن دراقتصاد معاصر

فقه کاربردی

محمد امیر نوری

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۱

۲۹۶

 1.  

خمس، چالشها و راهکارها

فقه کاربردی

جمعی ازنویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۷۸۴

 1.  

پدیده شناسی فقر وتوسعه جلد ۱

فقه کاربردی

جمعی ازنویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۶۸۴

 1.  

پدیده شناسی فقر وتوسعه جلد ۲

فقه کاربردی

جمعی ازنویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۴۵۵

 1.  

پدیده شناسی فقر وتوسعه جلد ۳

فقه کاربردی

جمعی ازنویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۴۳۱

 1.  

پدیده شناسی فقر وتوسعه جلد ۴

فقه کاربردی

جمعی ازنویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۴۷۹

 1.  

بررسی اعتبار احادیث مرسل

فقه کاربردی

محمدحسن ربانی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۹

۳۲۱

 1.  

بررسی فقهی پدیده غنا؛ ماهیت وحکم آن

فقه کاربردی

مجتبی الهی خراسانی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۱۵۱

 1.  

درآمدی بر عرف

فقه کاربردی

سید علی جبار گلباغی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۴۸۰

 1.  

ماده شانزدهم کنوانسیون زنان از نگاه فقه شیعه

فقه کاربردی

مریم محمدی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۲۳۱

 1.  

مدرس صالح (یادنامه آیهالله صالحی)

فقه کاربردی

جمعی از نویسندگان

خروجی همایش

بنیادپژوهشهای آستانقدس‌رضوی

۱۳۸۵

۲۸۸

 1.  

فقیه پارسا (یادنامه آیه‌الله العظمی فلسفی)

فقه کاربردی

جمعی از نویسندگان

خروجی همایش

بنیادپژوهشهای آستانقدس‌رضوی

۱۳۸۵

۳۵۰

 1.  

مبانی و روش های نقد متن حدیث
 ازدیدگاه اندیشوران شیعه

فقه کاربردی

داود معماری

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۴۳۹

 1.  

اصول وقواعد فقه الحدیث

فقه کاربردی

محمد حسن ربانی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۲۹۲

 1.  

بررسی نظریات رجالی امام خمینی (ره)

فقه کاربردی

محمد حسن ربانی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۳۰۸

 1.  

پژوهشی در تعارض اخبار

فقه کاربردی

عبداللهی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۸

۱۸۰

 1.  

تاریخ فقه مذاهب اسلامی

فقه کاربردی

کاظم مدیرشانه چی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۹۰

۳۲۰

 1.  

افقهای کمال

حکمت و کلام جدید

سید محمد حیدر علوی نژاد

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۷۸

۳۰۴

 1.  

آینده ادیان در روند جهانی‌سازی

حکمت و کلام جدید

مهران رضایی طرقی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۳

۲۲۴

 1.  

علم، عقل، دین

حکمت و کلام جدید

سید علی حقی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۰

۳۵۱

 1.  

زهره الریاض و نزهه المرتاض (سید بن طاووس)

حکمت و کلام جدید

محمد الحسینی النیسابوری

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۶۴۸

 1.  

نظریه های امروزی شناحت

حکمت و کلام جدید

سید علی حقی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۸۴۸

 1.  

عدالت درگفتمان انقلاب اسلامی

حکمت و کلام جدید

محمد علی ندایی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۱۳۶

 1.  

صدرای زمان (یادنامه حکیم متأله
سید جلال الدین آشتیانی)

حکمت و کلام جدید

جمعی ازنویسندگان

خروجی همایش

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۲۳۲

 1.  

تأثیر مبانی فلسفی در متون دینی
 از دیدگاه امام خمینی(ره)

حکمت و کلام جدید

محمد رضا ارشادی نیا

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۱۵۷

 1.  

سیری در کانون نویسندگان ایران

حکمت و کلام جدید

مسلم نجفی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۲۸۰

 1.  

اشعه اللمعات (الشیخ نورالدین عبدالرحمن جامی)

حکمت و کلام جدید

هادی رستگار مقدم

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۲۴۰

 1.  

انوارالعرفان
(ملا اسماعیل اسفراینی رویینی)

حکمت و کلام جدید

سعید نظری توکلی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۴۸۰

 1.  

نقد و بررسی نظریه تفکیک

حکمت و کلام جدید

محمد رضا ارشادی نیا

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۷۳۱

 1.  

هرمنوتیک و نواندیشی دینی

حکمت و کلام جدید

جهانگیر مسعودی

پروژه های حمایتی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۸۶

۴۰۸

 1.  

منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین

حکمت و کلام جدید

سعید توکلی

پروژه های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۹۰

۷۱۴

 1.  

امامت، سرّ خاتمیّت (پژوهشی تحلیلی در خاتمیت و رابطه آن با امامت)

حکمت و کلام جدید

عباس جوارشکیان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۱

۲۸۸

 1.  

معرفت‌شناسی تجربه دینی

حکمت و کلام جدید

سید علی حقی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۵

۵۰۴

 1.  

معنای هنر شیعی (دین‌مداری هنر در گستره تمدن شیعی)

هنر و تمدن اسلامی

میثم جلالی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۴

۲۲۰

 1.  

شهر اسلامی، شناسه ها ، نشانه‌ها
( علامه جعفر مرتضی عاملی  )

هنر و تمدن اسلامی

محمد تقدمی صابری

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۹

۱۶۴

 1.  

بررسی ظرفیت‌های شرق اسلامی (هندشناخت)

هنر و تمدن اسلامی

اعضای هیئت علمی‌پژوهشکده

طرح پژوهشی

پژوهشکده اسلام تمدّنی

۱۳۹۳

۲۲۰

 1.  

چگونگی پیدایش شهرهای علمی در تمدن اسلامی

هنر و تمدن اسلامی

وجیهه میری

طرح پژوهشی

پژوهشکده اسلام تمدّنی

۱۳۹۲

۱۸۰

 1.  

زیبایی شناسی آیات قرآن مجید

هنر و تمدن اسلامی

سیدحسین سیدی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۰

۷۴۹

 1.  

سیر تاریخی اعجاز در قرآن

هنر و تمدن اسلامی

سیدحسین سیدی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۲

۲۶۳

 1.  

اصول و مبانی ادبیات اسلامی؛

مطالعه موردی شعر

هنر و تمدن اسلامی

سیدحسین سیدی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۵

۳۱۲

 1.  

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند

هنر و تمدن اسلامی

راضیه نجاتی حسینی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۵

۵۸۰

 1.  

میراث علمی امام حسن و امام حسین (ع)

هنر و تمدن اسلامی

محمد باغستانی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۳۸۰

 1.  

آفرینش‌های هنری در نهج‌البلاغه

هنر و تمدن اسلامی

سیدحسین سیدی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۷

۳۲۰

 1.  

مکتبهای عرفانی حوزه‌های شیعه؛ بخش نخست (ایران و عراق)

هنر و تمدن اسلامی

غلامرضا جلالی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۷

۳۲۰

 1.  

هویت ملی مذهبی جوانان

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمدباقر آخوندی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۳۰۴

 1.  

تأثیر قرآن در ساختار و محتوای مثنوی

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

سیداسحاق شجاعی

پروژه‌های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۹۰

۵۵۷

 1.  

عوامل و ریشه های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

علی اجزاء شکوهی

پروژه‌های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۳۱۹

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۱ (فاتحه وبقره)
 علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۳

۳۰۴

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۲ (بقره)
 علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۷۹۲

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۳ (آل‌عمران و نساء)
 علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۵

۷۹۲

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۴ (توبه ـ نحل) علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۸۸۲

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۵ (سرا-شعرا) علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۸۶۰

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۶ (نمل-دخان) علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۹۱۶

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۷ (دخان-مرسلات) علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۷

۸۲۵

 1.  

تفسیر کاشف جلد ۸ (نبا-ناس) علامه محمد جواد مغنیه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

موسی دانش

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۰

۵۳۶

 1.  

آسیب شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد نوروزی

پروژه‌های حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۸۴

۳۱۱

 1.  

فرهنگ موضوعی تفاسیر جلد اول

آب-حیوانات

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

باهمکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۷۲۴

 1.  

فرهنگ موضوعی تفاسیر جلد دوم

خاتم النبیین-غیرت

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

باهمکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۶۲۳

 1.  

فرهنگ موضوعی تفاسیر جلد سوم

فاتحه الکتاب-یهودا

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

باهمکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۷۹۸

 1.  

فرهنگ کاربردی واژگان قرآن  ج ۱

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

گروه قرآن

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۸

۷۴۴

 1.  

تفسیر راهنما  جلد اول

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۱

۷۱۸

 1.  

تفسیر راهنما  جلد دوم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۳

۶۳۰

 1.  

تفسیر راهنما  جلد سوم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۳

۶۰۰

 1.  

تفسیر راهنما  جلد چهارم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۴

۷۴۴

 1.  

تفسیر راهنما  جلد پنجم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۶۱۲

 1.  

تفسیر راهنما  جلد ششم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۵

۶۵۶

 1.  

تفسیر راهنما  جلد هفتم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۶

۶۵۶

 1.  

تفسیر راهنما  جلد هشتم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۸

۸۳۲

 1.  

تفسیر راهنما  جلد نهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۸

۶۷۱

 1.  

تفسیر راهنما  جلد دهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۷۹

۸۵۳

 1.  

تفسیر راهنما  جلد یازدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۷۵۲

 1.  

تفسیر راهنما  جلد دوازدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۵۷۱

 1.  

تفسیر راهنما  جلد سیزدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۶۷۵

 1.  

تفسیر راهنما  جلد چهاردهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۰

۶۴۸

 1.  

تفسیر راهنما  جلد پانزدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۱

۷۲۷

 1.  

تفسیر راهنما  جلد شانزدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۱

۶۶۳

 1.  

تفسیر راهنما  جلد هفدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۱

۷۹۹

 1.  

تفسیر راهنما  جلد هجدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۷۵۲

 1.  

تفسیر راهنما  جلد نوزدهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۷۴۷

 1.  

تفسیر راهنما  جلد بیستم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح‌پژوهشی‌با همکاری‌محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن

بوستان کتاب

۱۳۸۲

۹۳۶

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد اول

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر محمدهادی ‌میهن‌دوست

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۸۸

۷۹

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلددوم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۸۸

۱۳۱

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد سوم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

موسسه فرهنگی قرآن و عترت نور الثقلین

۱۳۸۸

۱۳۱

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد چهارم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

موسسه فرهنگی قرآن و عترت نور الثقلین

۱۳۸۸

۱۲۴

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد پنجم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۹۰

۱۲۰

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد ششم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۹۰

۱۲۸

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد هفتم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۹۱

۱۲۸

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد هشتم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۹۱

۱۰۴

 1.  

تفسیر ساختاری قرآن کریم جلد نهم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه گر

طرح پژوهشی

ارسلان

۱۳۹۲

۸۰

 1.  

پژوهشنامه جامعه (مجموعه مقالات نسبت دین و جامعه)

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

جمعی از نویسندگان

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۶

۴۰۸

 1.  

مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید جلد اول

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد باقرآخوندی سیدعلی نقی ایازی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۸۹

۷۹۵

 1.  

مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید جلد دوم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد باقرآخوندی سیدعلی نقی ایازی

طرح پژوهشی

بوستان کتاب

۱۳۹۰

۶۰۰

 1.  

تغییر مخاطب در قرآن؛ راهبردهای ترجمه

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

شهره شاهسوندی
امید خانه‌زاد

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۲

۳۸۳

 1.  

درآمدی بر تغییرات اجتماعی در متون دینی

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

سیدعلی‌نقی ایازی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۳

۲۸۰

 1.  

گوهرهای تبلیغ (مجموعه تجارب موفق مبلغان)

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

سیدمحسن میرسندسی

موظفی

نیبگ

۱۳۹۴

۳۳۸

 1.  

کتابشناسی توصیفی تبلیغ دینی در ایران

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

سیدمحسن میرسندسی

موظفی

نیبگ

۱۳۹۴

۲۶۳

 1.  

مطالعه جامعه‌شناختی اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمدمسعود سعیدی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۵

۶۹۶

 1.  

موانع تفکر در فرایند پیشرفت

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

سیدعلی‌نقی ایازی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۵

۳۰۰

 1.  

تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

علیرضا آزاد

پروژه حمایتی

بوستان کتاب

۱۳۹۱

۳۴۳

 1.  

تبیین نظری سکولار شدن در ایران

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمدمسعود سعیدی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۲۴۸

 1.  

اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

خامه‌گر

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۵۰۸

 1.  

چیستی عمل صالح در قرآن

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

سیدمصطفی احمدزاده

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۴۵۲

 1.  

تفسیر اجتهادی سوره تحریم

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمد خامه‌گر

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۲۴۴

 1.  

پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمدمسعود سعیدی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۷

۴۵۶

 1.  

عرفان در گرو حلقه‌ها

(نقد و بررسی عرفان کیهانی)

قرآن و مطالعات ‌اجتماعی

محمدمسعود سعیدی

موظفی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

۱۳۹۶

۲۰۴

آثار در فرآیند نشر

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

مجری

نوع فعالیت

ناشر

آخرین وضعیت

 1.  

دین ودنیای نوین

حکمت و کلام جدید

فیاض قرائی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

مرحله ویراستاری

 1.  

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

حکمت و کلام جدید

منصور معتمدی

طرح پژوهشی

پژوهشگاه‌علوم‌و فرهنگ‌اسلامی

مرحله ویراستاری

 

  آخرین اخبار