در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی پژوهشکده اسلام تمدنی؛

مقاله علمی پژوهشی اهمیت سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن نوشته محمد بهرامی به چاپ رسید.

ارسال شده در تاریخ   ۰۹ خرداد ۱۳۹۷

مقاله علمی پژوهشی اهمیت سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن نوشته محمد بهرامی عضو هیئت علمی و مدیر گروه قرآن و مطالعات اجتماعی به چاپ رسید.

در این مقاله می خوانیم:

یکی از موضوعات مهم و کلیدی زیرمجموعه عدالت و امنیت، بحث اهمیت عدالت و امنیت است. در این بحث سه فرضیه درخور تصور است. در یک فرضیه عدالت اهمیت دارد و اهمیت آن بیش از امنیت است. در فرضیه دوم، امنیت اهمیت دارد و عدالت در رتبه بعدی قرار می گیرد، و در فرضیه سوم، عدالت و امنیت اهمیت برابر دارند و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست.

پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای و تحلیل و بررسی آیات قرآن به سرانجام رسیده و نتیجه آن، اثبات اهمیت عدالت است و مستندسازی آن به تعریف عدالت و امنیت، آیات قرآن و روایات می باشد.

 

    آخرین اخبار