در دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهایی در فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد؛

مقاله علمی پژوهشی بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی نوشته دکتر سیدحسین سیدی به چاپ رسید.

ارسال شده در تاریخ   ۰۷ خرداد ۱۳۹۷

مقاله علمی پژوهشی بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی نوشته دکتر محبوبه سقاب گندم آبادی، دکتر سیدحسین سیدی، دکتر محمد جواد عنایتی راد و دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی به چاپ رسید.

چکیده:

حافظ رجب برسی یکی از عرفای شیعی مذهب است که در باب مقامات عالی و معنوی و فضائل امام علی (ع) دارای نظریات بلندی است. بعضی از علمای هم زمان و پس از وی او را به غالی بودن متهم نموده اند. برخی هم مانند، امام خمینی و حسن زاده آملی و امینی به دفاع از وی برخاسته و رفع تهمت از جنابش نموده اند. مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی برسی، درباره امیرالمومنین به ویژه در حوزه تأویلات قرآنی وی است. لذا به منظور روشن شدن این که، آیا نظرات ولائی این عارف در مورد آن حضرت غلوّ آمیز است یا خیر و اگر غلوّ آمیز است آیا این غلوّ، غلوّ الحادی است یا غیر الحادی و اگر غلوّ آمیز نیست چرا برخی نسبت غلوّ و غالی گری به ایشان داده اند؛ به بررسی برخی از مهمترین دیدگاه های ایشان در کلیه آثار وی پرداخته شده است. این بررسی با ریشه یابی مفهوم غلوّ و ابعاد آن در کلام شیعی به انجام رسیده است و از آن جائی که بیشترین نظریات ولائی این دانشمند در کتاب مشارق الانوار الیقین آمده بیشتر این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق، رفع تهمت غلوّ در بعد الحادی و غیرالحادی در اندیشه ها و تأویلات قرآنی وی است. اگرچه همانطور که علامه مجلسی فرموده مطالبی در اندیشه های این دانشمند یافت می شود که ایشان در بیان آن متفرّد است تفصیل مطالب را در مقاله باید جست.