به همت بنیاد پژوهش های اسلامی؛

کتاب اقتصاد مقاومتی: بررسی جامعه شناختی براساس آموزه های دین نوشته دکتر سیدعلی نقی ایازی منتشر گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کتاب اقتصاد مقاومتی: بررسی جامعه شناختی براساس آموزه های دین نوشته دکتر سیدعلی نقی ایازی عضو هیأت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی توسط بنیاد پژوهش های اسلامی منتشر گردید. 

چکیده: 

ماهیت و گفتمان نظام جمهوری اسلامی از یک سو و دشمنی نظام استکباری از سوی دیگر، ترسیم اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگویی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ضروری کرده است. بدین منظور شناسایی شاخص ها، بسترها، ظرفیت و زمینه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی، چگونگی بازسازی چنین اقتصادی و در نهایت رصد موانع موجود در راه تحقق اقتصاد مقاومتی، امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در نوشتار حاضر، آموزه های اسلامی در بخش اقتصادی، در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بر پایه تفسیر آیات قرآن، تبیین شده است. 

    آخرین اخبار