به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی جایگاه نظریه محبت براساس آموزه های اسلامی در تمدن اسلامی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی جایگاه نظریه محبت براساس آموزه های اسلامی در تمدن اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی جایگاه نظریه محبت براساس آموزه های اسلامی در تمدن اسلامی در تاریخ سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد.