به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می گردد:

نشست مطالعات تمدن اسلامی در ایتالیا

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، از سلسله نشست های تخصصی تمدن اسلامی، «نشست مطالعات تمدن اسلامی در ایتالیا » با سخنرانی پروفسور بارتولومه پیرونه، دکترای زبان ها تمدن های شرقی و استاد زبان و ادبیات عربی در دانشکده مطالعات اسلامی عربی دانشگاه ناپل ایتالیا به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می گردد.

مکان: اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی(طبقه منهای دو)

زمان: شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

    آخرین اخبار