ساختار سازمانی

 

Pajouheshkade پژوهشکده اسلام تمدنی
Zahiri-s رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی (دکتر سیدمجید ظهیری)
leftArrowSpace
Sharifi-s مسئول دفتر پژوهشکده اسلام تمدنی(دکتر وحید شریفی)
NasrAbadi-s رئیس اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش (عباسعلی نصرآبادی )
leftArrowSpace
کارشناس نشر (علی توفیق)
leftArrowSpace
علی ابوترابی کارشناس خدمات پژوهشی (علی ابوترابی) 
leftArrowSpace کارشناس همکاری های علمی و جنبش نرم افزاری(علی توفیق)
leftArrowSpace NasrAbadi-s کارشناس برنامه ریزی پژوهشی(عباسعلی نصرآبادی)
رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی(مجتبی فانی )
leftArrowSpace
NematShahi کارشناس امور پژوهشی گروه فقه کاربردی(حسین نعمت شاهی)
leftArrowSpace
کارشناس امور پژوهشی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی(اویس استادی)
leftArrowSpace کارشناس امور پژوهشی گروه حکمت و کلام جدید(اویس استادی)
leftArrowSpace کارشناس امور پژوهشی گروه هنر و تمدن اسلامی(مجتبی فانی)
Sharifi-s رئیس اداره کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (دکتر وحید شریفی)
leftArrowSpace
Azad کارشناس کتابداری (جواد آزاد)
leftArrowSpace Makarem-s کارشناس کتابداری (هادی مکارم)
leftArrowSpace Shafiei-s کارشناس کتابداری(علی شفیعی)
leftArrowSpace رضا سلطانی گرد‌فرامرزی کارشناس کتابداری(رضا سلطانی گرد‌فرامرزی)
leftArrowSpace کارشناس کتابداری خواهران (مریم اصغرزاده)
leftArrowSpace کارشناس اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی (فاطمه معین گلبویی)
leftArrowSpace کارشناس کتابخانه دیجیتال(امید رمضانی)
رئیس اداره نشریات و فصلنامه ها (سیدمحمد عیسی نژاد)
leftArrowSpace سید حجت جعفری      کارشناس اجرایی دو مجله(سیدحجت جعفری)
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی
leftArrowSpace مدیر مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های قرآنی(دکتر سیدعباس صالحی)
leftArrowSpace سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های قرآنی(احمد آقای زاده ترابی)
leftArrowSpace Sadr-s مدیر اجرایی و دبیر تحریریه(سید موسی صدر)
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی
leftArrowSpace سید علیرضا واسعی مدیر مسئول فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی (دکتر سیدعلیرضا واسعی)
leftArrowSpace سیدحسین سیدی سردبیر فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی(دکتر سید حسین سیدی)
leftArrowSpace هوشنگ استادی فتح آبادی مدیراجرایی و دبیر تحریریه فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی ( هوشنگ استادی فتح آبادی)
دوفصلنامه علمی- ترویجی سیره پژوهی اهل بیت(ع)
leftArrowSpace سید علیرضا واسعی مدیر مسئول و سردبیر دو فصلنامه علمی- ترویجی سیره پژوهی اهل بیت ع (دکترسید علیرضا واسعی)
دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های عقلی نوین
leftArrowSpace مدیر مسئول دو فصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین(دکتر سیدعباس صالحی)
leftArrowSpace جهانگیر مسعودی سردبیر دو فصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین (دکتر جهانگیر مسعودی)
leftArrowSpace مدیر اجرایی دو فصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین(اویس استادی) 
AhmadZade-s مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی (دکترسیدمصطفی احمدزاده)
leftArrowSpace MirSondosi-s عضو هیأت علمی گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی (دکتر سیدمحسن میرسندسی)
leftArrowSpace Ayazi-s عضو هیأت علمی گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی (دکترسید علی‌نقی ایازی)
leftArrowSpace Bahrami عضو هیأت علمی گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی (محمد بهرامی)
Zahiri-s مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید (دکترسیدمجید ظهیری)
leftArrowSpace Saeidi-s عضو هیئت علمی گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید (دکترمحمدمسعود سعیدی نامقی)
leftArrowSpace عضو هیئت علمی گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید (دکترسیدعباس صالحی)
محمد باغستانی مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی (دکترمحمد باغستانی کوزه گر)
leftArrowSpace سید علیرضا واسعی عضو هیئت علمی گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی (دکتر سیدعلیرضا واسعی)